کینگ وبز ✔️ https://kingwebs.ir مرجع علمی سرگرمی وب به صورت رایگان Thu, 18 May 2023 11:28:48 +0000 http://backend.userland.com/rss092 fa-IR ترفند های هدفگیری بهتر با کنترلر در بازی شوتر https://kingwebs.ir/2023/04/30/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%d8%b1-%d9%87%d8%af%d9%81%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2584%25d8%25b1-%25d9%2587%25d8%25af%25d9%2581%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c آموزش کامل تعویض یا ارتقا هارد ایکس باکس وان + نکات و تصاویر https://kingwebs.ir/2023/04/22/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%da%a9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b6-%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25a7-%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25a7%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7%25da%25a9 حل مشکل Additional Authentication Needed در ایکس باکس https://kingwebs.ir/2021/06/27/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-additional-authentication-needed-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ad%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2584-additional-authentication-needed-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3 آموزش هوم کردن اکانت ایکس باکس و مزایا و معایب آن (Home Xbox Account) https://kingwebs.ir/2020/11/03/%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2587%25d9%2588%25d9%2585-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa-%25d8%25a7%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3 بررسی قابلیت های بازی واچ داگز لژیون (Watch Dogs: Legion Review) https://kingwebs.ir/2020/10/30/check-out-features-capabilities-of-the-watch-dogs-legion-game/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=check-out-features-capabilities-of-the-watch-dogs-legion-game تاخیر تاریخ انتشار بازی سایبرپانک 2077 (Cyberpunk 2077 Release DATE) https://kingwebs.ir/2020/10/29/delay-the-release-date-of-cyberpunk-2077/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=delay-the-release-date-of-cyberpunk-2077 نسخه های ایکس باکس و پلی استیشن سایبرپانک 2077 باعث تاخیر شد https://kingwebs.ir/2020/10/29/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25ae%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2588-%25d9%25be%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25b4%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%25be%25d8%25a7 آپدیت کوچک کالاف دیوتی وارزون و تغییر در شاتگان، JAK 12 و گاز ماسک https://kingwebs.ir/2020/10/29/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a2%25d9%25be%25d8%25af%25db%258c%25d8%25aa-%25da%25a9%25d9%2588%25da%2586%25da%25a9-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2581-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2588%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d8%25ba%25db%258c%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25af بخش زامبی بازی Call Of Duty: Black Ops Cold War در انحصار پلی استیشن https://kingwebs.ir/2020/10/29/%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-call-of-duty-black-ops-cold-war-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4-%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-call-of-duty-black-ops-cold-war-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25ad%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%25be%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25b4%25d9%2586 آموزش لینک کردن اکانت اپیک گیمز به ایکس باکس، پلی استیشن و … https://kingwebs.ir/2020/10/27/link-epic-games-account-to-xbox-playstation-and-other/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=link-epic-games-account-to-xbox-playstation-and-other